Regulamin

Informacje ogólne

 1. Sklep – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą określony w pkt 4 Regulaminu, sprzedający towary za pośrednictwem sklepu internetowego www.smating.pl
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego www.smating.pl
 3. Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca:

     Marcin Długoń

     33-112 Tarnowiec

     Zawada 33A

     NIP 993 053 61 65

     REGON 381 493 102

     adres e-mail hello@smating.pl

     telefon 516 344 777

ZAMÓWIENIA

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.smating.pl. Wskazana przy towarze cena jest ceną brutto – do zapłaty przez Klienta za towar, uwzględniającą wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne i opłaty. W przypadków towarów personalizowanych i robionych na zamówienie cena brutto ustalana jest indywidualnie z Klientem, a zamówienie składane jest drogą e-mailową.
 2. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
 3. Zakup towarów za pośrednictwem www.smating.pl dla swej skuteczności oraz jego realizacji wymaga poprawnego złożenia zamówienia, przy pomocy interaktywnych formularzy oraz pól wyboru pojawiających się na stronie internetowej stosownie do procesu zaawansowania zakupów oraz dokonania wyboru formy płatności. Przed dokonaniem akceptacji zamówienia, Klient jest informowany o całkowitych kosztach jego realizacji, na które składają się cena wybranych towarów oraz koszty wysyłki, których wysokość uzależniona jest od sposobu dostarczenia wybranego przez Klienta.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
 5. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 7. Przedsiębiorcy chcący otrzymać fakturę VAT do zamówienia, obowiązani są podać dane umożliwiające jej wystawienie w tym w szczególności nr NIP. W przypadku braku podania nr NIP przy składaniu zamówienia sprzedaż zostanie udokumentowana paragonem fiskalnym, co będzie skutkowało brakiem możliwości późniejszego wystawienia Faktury VAT na rzecz Przedsiębiorcy.
 8. W przypadku osoby fizycznej sprzedaż dokumentowana jest paragonem fiskalnym. Faktura/ elektroniczny dokument sprzedaży jest generowany na wyraźne żądanie kupującego. Jeżeli kupujące zażąda wystawienia faktury w późniejszym terminie konieczny jest zwrot oryginału wystawionego paragonu.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać płatności za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego na konto –

     Dane konta bankowego (PLN)

     Odbiorca: Marcin Długoń

     Adres: Zawada 33A | 33-112 Tarnowiec | Polska

     Numer konta: 39 1050 1562 1000 0097 0585 4769

     Kod SWIFT/ BIC: INGBPLPW

     IBAN: PL 39 1050 1562 1000 0097 0585 4769

     Nazwa banku: ING Bank Śląski

 * W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.

 2. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu PayPal. W finalizacji zamówienia po wybraniu tego sposobu płatności następuje przekierowanie do strony serwisu PayPal.

 3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24

Przelewy24 – PayPro S.A.

ul. Pastelowa 8,

60-198 Poznań

W przypadku płatności kartą płatniczą konieczne będzie podanie numeru CVV2/CVC2. Kod znajduje się na odwrocie karty po prawej stronie w białym pasku podpisu i są to ostatnie 3 cyfry dla kart VISA i MasterCard.

DOSTAWA I TERMIN REALIZACJI

 1. Towar o mniejszych gabarytach dostarczany jest na terenie kraju oraz zagranicą za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt transportu prezentowany jest w podsumowaniu koszyka, i jest znany klientowi przed dokonaniem zakupu. W przypadku dużych mebli są one dostarczane firmą spedycyjną lub firmą kurierską. Koszt transportu zagranicznego dla dużych mebli wyceniany jest indywidualnie i powinien być uzgodniony przez kupującego przed złożeniem zamówienia.
 2. Meble Smating wykonywane są ręcznie. Na stronie każdego produktu widoczny jest orientacyjny czas potrzebny na jego produkcję. Termin realizacji jest przybliżony i może ulec zmianie (szczególne w szczycie sezonu, okresie przed świątecznym itd.) W przypadku wydłużenia czasu realizacji klient zostanie o tym fakcie poinformowany. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 60 dni roboczych, chyba że strony ustalą inaczej. Dodatkowo należy doliczyć czas na dostawę (zazwyczaj do 1 tygodnia).
 3. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić́ paczkę̨ i otrzymany produkt i niezwłocznie poinformować́ Sklep o ewentualnych usterkach, spisać́ protokół szkody w obecności kuriera oraz sfotografować́ uszkodzenie. Wszystkie dokumenty potrzebne do reklamacji przesyłki (protokół szkody, zdjęcia uszkodzenia) Klient zobowiązany jest wysłać́ mailowo niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później niż̇ w terminie 24 godzin od otrzymania przesyłki.

ZWROTY I REKLAMACJA

 1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru zgodnego z umową (bez wad). Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt jest niezgodny z umową (rękojmia). Niezgodność produktu z Umową wystąpi w szczególności, gdy produkt:nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; został kupującemu wydany w stanie niezupełnym,stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. Nie stanowią niezgodności Produktu z umowa drobne niedoskonałości Produktu, będące następstwem okoliczności, że produkty dostępne w Sklepie, wykonywane są ręcznie. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna, niż przewoźnik.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności produktu z Umową, Klient uprawniony jest do złożenia Reklamacji. Reklamację należy złożyć listem na adres Sklepu: Marcin Długoń 33-112 Tarnowiec, Zawada 33A, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hello@smating.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie rodzaju niezgodności produktu z Umową. Reklamacja winna zostać złożona niezwłocznie po ujawnieniu niezgodności produktu z Umową. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego. Celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca uprawniony jest zażądać od Klienta informacji niezbędnych do rozpatrzenia Reklamacji, lub odesłanie produktu celem przeprowadzenia jego oględzin.
 3. Klient, w ramach reklamacji, może w żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo naprawy Produktu, chyba, że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z innym sposobem rozpatrzenia reklamacji, zaoferowanym przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy doprowadzenie Produktu do zgodności z Umowa nie jest możliwe, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny albo jej całkowitego zwrotu.
 4. W przypadku złożenia reklamacji oraz jej pozytywnym rozpatrzeniu Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: Marcin Długoń 33-112 Tarnowiec, Zawada 33A.
 5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
 6. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 dni.
 7. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. Natomiast, gdy umowa dotyczy świadczenia usług, termin do odstąpienia od niej wygasa po upływie 30 dni od dnia Zawarcia umowy.
 8. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając je na adres Sklepu: Marcin Długoń 33-112 Tarnowiec, Zawada 33A oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu wraz z załączonym dowodem zakupu. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj.
 9. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni, na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 11. Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze płatnością do czasu otrzymania Towaru.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. z późn. zm.).

DANE OSOBOWE

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
 2. Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych towaru związanych z jego ciągłą modernizacją oraz udoskonaleniami.
 6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 listopada 2023 roku do odwołania.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.smating.pl
 10. Promocja obejmująca darmową wysyłkę dotyczy dostawy na terenie Polski.